ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Екип

 В детска градина "Брезичка" работят 7 педагози: директор, 1 старши учител  и 5 учители. 

С ОКС "магистър" - 6 от педагогическите специалисти  и 1 педагогически специалист "бакалавър"

С IV ПКС - 4 педагогически специалисти.

Непедагогичесите специалисти: домакин, готвач, работник-кухня и 2 пом.възпитателки.