ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

Мисия и визия

МИСИЯ

  Полага основите за учене през целия живот чрез усигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата, вземайки предвиди значението на играта в процесе на педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище. Утвръждаване на такива съвременни иновационни модели на образователна дейност в ДГ "Брезичка", които да осигурят максимално развитие на детският личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и разввитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение, постовяне на основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност. Формиране на децата като личности: рационални, с критично мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения и умеещи да взаймодействат с околните. Превръщане на ДГ "Брезичка" в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване.

 

ВИЗИЯ

 ДГ "Брезичка" е институция от предучилищното обазование съхранила образователини традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на децата. Утвръждаване на детската градина като необходима среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишеленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

  • осигураване на условия за социален и емоционален комфорт,психическо, физическо и творческо развитие на деца от 2,5 до 7 годишна възраст
  • гарантиране на личностно-ориантиран и резултативно обоснован възпитателно образоветелен процес в педагогическото взаимодействие
  • водене на постоянен и конструктивен диалог и подкрепа от родителите