ДГ "Брезичка"
Детска градина в с. Сборище, обл. Сливен

ДГ "Брезичка", с. Сборище разработи програма "Заедно можем много" по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

През учебната 2022/2023 г. ДГ "Брезичка", с. Сборище разработи програма "Заедно можем много" по проект BG05M2OP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С програмата се цели да се създадат условия и предпоставки за сътрудничество и взаимодействие между родителите и детската градина за постигане на целите на предучилищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене. За постигане на целите в програмата са заложени следните дейности: 

- Ателие за родители "Творим с мама и татко" - участие на родителите в празничния календар на детската градина.

- Родителски срещи - да се провокират родителите за идеи и мероприятия, свързани с възпитанието и образованието на децата в детската градина.

- Тренинг за родители на тема: "Влияние на емоциите върху развитието на децата ни".

- Кръгла маса

 На 15 декември 2022 г. във фоайето на детската градина се проведе ателие за родители "Творим с мама и татко" на тема "Коледна работилничка". Родителите заедно с децата  изработиха коледна украса.